آمپرمتر و ولت متر پشت گرد

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

آمپرمتر و ولت متر پشت گرد

   

انواع آمپرمتر AC و DC پشت گرد، جلو چهارگوش در اندازه ها و سایزهای مختلف ارائه می گردد.

  •   VQ 364 - EQ 364 - VQ 363 - EQ 363 - VQ 362 - EQ 362 - VQ 361  - EQ 361         برای آمپر و ولت AC زیگلر

  •  PQ 364 - PQ 363 - PQ 362  - PQ 361             برای آمپر و ولت DC زیگلر

  • saxon 13 - saxon 12           برای آمپر و ولت DC - AC  زیگلر

  • MR 120 - MR 100                برای آمپر و ولت DC اُمگا

  • BE 80 - BE 60 - BE 50 - BP 80 - BP 60 -BP 50      برای آمپر و ولت  AC - DC   رایسون

 

Challenger

Ziegler Challenger

Challenger

 

 

    

Saxon

Ziegler Saxon

Saxon

 

    

Omega


Omega

 


 

    

Risesun


Risesun

 


    

• Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.