آمپرمتر و ولت متر دیجیتال

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

آمپرمتر و ولت متر دیجیتال

   

انواع آمپرمتر و ولت متر AC و DC دیجیتال در سایزهای 48*24 ، 96*24 ، 96*48 ، 70*42 ، 72*144 ، 144*144 و 96*96 با صفحه های نمایشگر 3.5 دیجیت و 4.5 دیجیت ارائه می گردد.

  •  Eine I - Eine V - PGD 3V - PGD 3A - PGD V - PGD A        برای آمپر و ولت AC زیگلر

  •  VDC C - VDC F - DPM 9648x96 VDC F - DPM 96x96 VDC F - DPM 48x96 VDC C - DPM 96x96 VDC C        برای آمپر و ولت DC زیگلر

Ziegler


Ziegler DPM DC

 

 

Ziegler DPM AC

 

    

Omega


Omega DC

 

Omega AC

 

 

    

• Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.