فانکشن میتر integra 2000

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

فانکشن میتر integra 2000

   
 • تنظیمات و قابلیت های دستگاه :

 • Single Phase Version

 • Three Phase Version

 • Onsite CT/PT Programmable

 • User Selectable 1A/5A

 • User Selectable 3 Phase 3W or 4W

 • TRMS Measurement

 • Onsite selection of Auto Scroll or Fixed Screen

 • Min/ Max Storage of Voltageand Current

 • User Selectable Low Current Suppression

 • Onsite Adjustable displayupdate time

 • Phase reversal indication

 • Parameter Screen recall

 • Energy Count Storage

 • Confirguration of Instrumentsvis Modbus

 • User Assignable resister for RS485 MODBUS

 • Passward Protection

 • EMC Compatibility
  قابلیت اندازه گیری 101 پارامتر شامل :

 • System Volts

 • System Current

 • Volts L1 – N

 • Volts L2 – N

 • Volts L3 – N

 • Volts L1 – L2

 • Volts L2 – L3

 • Volts L3 – L1

 • Current L1

 • Current L2

 • Current L3

 • Neutral Current

 • Frequency

 • Import kWh (8 digitresolution)X

 • Export kWh (8 digitresolution)X

 • System Current Demand

 • System Max CurrentDemand

 • System KVA Demand

 • System Maximum KVAdemand

 • System Active Power(kW)X

 • Active Power L1(kW)X

 • Active Power L2(kW)X

 • Active Power L3(kW)X

 • System Re-active Power(kVAr)X

 • Re-active Power L1(kVAr)X

 • Re-active Power L2(kVAr)X

 • Re-active Power L3(kVAr)X

 • System Apparent Power(kVA)X

 • Apparent Power L1(kVA)X

 • Apparent Power L2(kVA)X

 • Apparent Power L3(kVA)X

 • System Power Factor

 • Power Factor L1

 • Power Factor L2

 • Power Factor L3

 • System Phase Angle

 • Phase Angle L1

 • Phase Angle L2

 • Phase Angle L3

 • Active Energy Kwh

 • Import kWh (8 digit resolution)X

 • Export kWh (8 digit resolution)X

 • Reactive Energy

 • Import kVArh (8 digit resolution)X

 • Export kVArh (8 digit resolution)X

 • Import kVAh (8 digit resolution)X

 • Export kVAh (8 digit resolution)X

 • KvAh ( 8 digit resolution)X

 • XKAh ( 8 digit resolution) X

 • Current Demand

 • KVA demand

 • KW Demand

 • KW import Demand

 • KW export Demand

 • Max Current Demand

 • Max KVA demand

 • Max KW Demand

 • Max KW import Demnad

 • Max KW export demand

 • Run Hour

 • On Hour

 • Number of Interruptions

 • Phase reversal Indication
   

 

دارای خروجی های :

 • RS 485 MODBUS

 • Digital outputs ( One orTwo )X
   

   Zigler

• Back • Up •
 

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.