انرژی میتر (کنتور تابلویی) MFM 3490 SS

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

انرژی میتر (کنتور تابلویی) MFM 3490 SS

   

تنظیمات و قابلیت های دستگاه :

 • Single Phase Version

 • Three Phase Version

 • Onsite CT/PT Programmable

 • User Selectable 1A/5A

 • User Selectable 3 Phase 3W or 4W

 • TRMS Measurement

 • Onsite selection of Auto Scroll or Fixed Screen

 • Parameter Screen recall

 • Energy Count Storage

 • Confirguration of Instrumentsvis Modbus

 • User Assignable resister for RS485 MODBUS

 • EMC Compatibility
   

 

قابلیت اندازه گیری 34 پارامتر شامل :

 • System Volts

 • System Current

 • Volts L1 – N

 • Volts L2 – N

 • Volts L3 – N

 • Volts L1 – L2

 • Volts L2 – L3

 • Volts L3 – L1

 • Current L1

 • Current L2

 • Current L3

 • Frequency

 • System Active Power(kW)x

 • Active Power L1(kW)x

 • Active Power L2(kW)x

 • Active Power L3(kW)x

 • System Re-active Power(kVAr)x

 • Re-active Power L1(kVAr)x

 • Re-active Power L2(kVAr)x

 • Re-active Power L3(kVAr)x

 • System Apparent Power(kVA)x

 • Apparent Power L1(kVA)x

 • Apparent Power L2(kVA)x

 • Apparent Power L3(kVA)x

 • System Power Factor

 • Power Factor L1

 • Power Factor L2

 • Power Factor L3

 • System Phase Angle

 • Phase Angle L1

 • Phase Angle L2

 • Phase Angle L3

 • Active Energy Kwh
   

 

دارای خروجی های :

 • RS 485 MODBUS

 • Digital outputs ( One orTwo )x
   

   Zigler

 

• Back • Up •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.