ترانسدیوسر های قابل برنامه ریزی

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

ترانسدیوسر های قابل برنامه ریزی

   

M24 : دارای 2 خروجی آنالوگ (mA 4-20 و تمام خروجی های استاندارد) و 2 خروجی دیجیتال (Limit , Puls)
M20 : دارای 2 خروجی آنالوگ (mA 4-20 و تمام خروجی های استاندارد)
M01 : دارای 1 خروجی (Mod bus) RS 485
M40 : دارای 4 خروجی آنالوگ (mA 4-20 و تمام خروجی های استاندارد) به همراه (Mod bus) RS 485
M42 : دارای 4 خروجی آنالوگ (mA 4-20 و تمام خروجی های استاندارد) و 2 خروجی دیجیتال

برخی از مزیت های این نوع ترانسدیوسر ها به شرح زیر می باشد:
1) قابلیت برنامه ریزی در ورودی و خروجی توسط کامپیوتر از طریق کابل RS 232
2) تغییر رنج ورودی از صفر تا 100 الی 693 ولت و همچنین قابلیت برنامه ریزی جهت انواع PT
3) تغییر رنج ورودی از صفر تا 1 الی 6 آمپر و همچنین قابلیت برنامه ریزی جهت انواع CT
4) دارای سیستم کنترل میکروپروسسوری جهت دقت بالا:
        Frequency : 0/15%
        Current & Voltage : 0/2%
        Power & Power Factor : 0/25%
5) شبیه سازی اندازه گیری جهت انواع پارامترها مانند:
          Current
          Voltage
          Frequency
        Power Factor (cos Q – sin Q)X
        Power (Active – Reactive - Apparent)X
          Current Dimand and Max Dimand
6) جایگزینی بیشتر از 4 ترانسدیوسر در یک ترانسدیوسر جهت صرف جا و هزینه.
7) قابلیت تنظیم دلخواه خروجی جهت اندازه گیری دقیق تر و کنترل بهتر.
8) شبیه سازی در خروجی جهت تست نمایشگر .
9) رنج تغذیه وسیع AC-DC V 85...230 و AC-DC V 24...60
10) قابلیت ثبت اطلاعات بوسیله خروجی RS 232 یا RS 485
11) قابلیت تنظیم انواع خروجی (لگاریتمی یا خطی)
12) قابلیت تنظیم انواع سیستم های اندازه گیری

4 wire system , asymmetrical
3 wire system , asymmetrical (Aron)
4 wire system , asymmetrical (Open-y)
4 wire system , balanced load
3 wire system , balanced load
Single – Line system
3 wire system , balanced load (U 12 , I1)
3 wire system , balanced load (U 31 , I1)
3 wire system , balanced load (U 23 , I1)
 

13) قابلیت اندازه گیری فرکانس از جریان یا ولتاژ ورودی در رنج های 50 و 60 هرتز.

14)اندازه گیری انواع پارامترها شامل:

Voltage
Current
Avarage current (I1 + I2 + I3)/System current
Avarage voltage (U1N + U2N + U3N)/System voltage
Bimetal current
Slave pointer function current
Active power
Reactive power
Apparent power
Active power factor P/S
LF factor sin Q ( 1/(P/S) )
Reactive power factor Q/S
Frequency
 

15) قابلیت تنظیم خروجی دلخواه از:

 0-20 mA , ±20mA , 0-20V , ±20V
 

16) قابلیت تنظیم سرعت اندازه گیری از حداقل 25/0 ثانیه و حداکثر 30 ثانیه
17) قابلیت کالیبراسیون در خروجی
 

Ziegler

     • Back • Up • Next •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.