ولوم و مقاومت

 

 

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.

 

ولوم و مقاومت

   

انواع رئوستا، پتانسیومتر - ولوم و مقاومت های ثابت و متغیر در توان ها و اهم های مختلف ارائه می گردد.
 

     • Back • Up •

 

Products 

Companies


لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.bornika.ir مراجعه فرمایید.